Terms and Conditions

Regulamin Sklepu internetowego Love Montessori

Definicje

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, po zaakceptowaniu Regulaminu.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta), na którym są gromadzone dane podane przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, przy czym założenie Konta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania Produktów Sklepu oraz składania zamówień.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów w postaci pliku PDF, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Produktów dodanych do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.lovemontessori.pl;

Sklep - sklep internetowy Love Montessori dostępny pod adresem http://lovemontessori.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Klient może w składać Zamówienia;

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Kukiz – Szczałuba, ul. Afrykańska 7/91 , 03-966 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 792 154 02 49, REGON 146567624

Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci pliku PDF niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę poprzez e-mail za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach lub Plikach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych - umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Umowa Zawarta na Odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub zawarcia Umowy Sprzedaży,

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Love Montessori prowadzący działalność pod adresem internetowym https://lovemontessori.pl, prowadzony jest przez Anna Kukiz-Szczałuba, ul. Afrykańska 7/91 , 03-966 Warszawa, NIP 792 154 02 49, REGON 146567624.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta na odległość za pośrednictwem Sklepu Love Montessori.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci plików PDF dostępnych w Sklepie.

4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internetowej wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www, b. standardowy system operacyjny, c. posiadanie aktywnego adresu e-mail, d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

3. Do korzystania z plików PDF konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: a. dedykowanego oprogramowania Adobe Acrobat Reader w wersji wydanej nie wcześniej niż w 2020 roku, w celu otwarcia i wydrukowania pobranych Produktów w formatach PDF lub inny program obsługujący pliki PDF.

4. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularz Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.

5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Konsument oraz wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia Konta w Sklepie. Założenie Konta możliwe jest przez Formularz Rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia.

2. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta również nieodpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu Konta w Sklepie. Na Koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lovemontessori.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

Zasady sprzedaży Treści Cyfrowych

1. Konsument oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta może zamówić tylko jedną sztukę danego produktu cyfrowego.

2. W celu zakupu Treści Cyfrowych Klient musi podjąć następujące kroki: a. dodać Produkt lub Produkty do Koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do Koszyka”, b. z widoku Koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, c. wypełnić Formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia i wybierając sposób płatności, d. zweryfikować poprawność podanych danych, e. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, f. zaakceptować zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, g. wybrać sposób płatności, h. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci wybranych Produktów uważa się za zawartą między Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

4. Dostawy realizowane są poprzez e-mail stąd Produkty nie posiadają fizycznego opakowania. Wyrażenie życzenia dostawy elektronicznej potwierdza również przyjęcie do wiadomości, że sam fakt dostarczenia przesyłki e-mail jest równoznaczny z „rozpakowaniem”/instalacją Treści Cyfrowych.

Dostarczenie Zamówienia

1. Zakupione produkty zostaną dostarczone w następujący sposób: a. udostępnienie zakupionych Treści Cyfrowych w postaci pliku PDF następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, b. udostępnienie pliku następuje poprzez wysłanie linku do pliku cyfrowego na adres e-mail podany w zamówieniu, c. link będzie aktywny przez dwa tygodnie od momentu przesłania go na adres e-mail Klienta. W tym czasie Klient ma możliwość pobrania pliku cyfrowego i zapisania go na swoim urządzeniu. d. przy wyborze opcji płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy, do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu,

2. Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

Odstąpieni od umowy i reklamacje

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zgłaszać adres e-mail sklep@lovemontessori.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny w zamówieniu złożonym przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

3. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.

4. Płatności elektroniczne obsługiwane są za pośrednictwem serwisu System płatności Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest spółka PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

5. Płatności kartą płatniczą obsługiwane są za pośrednictwem serwisu System płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona drogą elektroniczną na wskazany w trakcie realizacji Zamówienia adres e-mail.

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedaż Treści Cyfrowych umożliwia Klientowi korzystanie z pliku PDF wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że Produkty Cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Sprzedaż Pliku zawierającego Treści Cyfrowe nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych praw własności intelektualnej zawartych w danym Pliku.

2. Sprzedawca poucza Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Produktów cyfrowych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://lovemontessori.pl.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: a. zmiany w prawie; b. przyczyny organizacyjne, w szczególności: zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Produktów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów), zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy, zmiany w zakresie sposobów płatności, zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów, inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozwiązywania sporów związanych z zamówieniami online bez angażowania sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna za pośrednictwem zewnętrznego łącza http://ec.europa.eu/consumers/odr