Newsletter subscription terms

§ 1.

„Regulamin subskrypcji newslettera”, zwany dalej także „Regulaminem”, określa zasady udostępniania i korzystania z usługi subskrypcji newslettera.

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Usługodawca – lovemontessori.pl, Anna Kukiz-Szczałuba, 03-966 Warszawa, ul. Afrykańska 7/91, NIP792 154 02 49, REGON 146567 624 2) Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów; 3) Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera; 4) Subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera; 5) Rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mail, niezbędnego do realizacji przedmiotowej usługi; 6) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Subskrypcji Newslettera należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.

2. Korzystanie z usługi Subskrypcji Newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.

3. W celu świadczenia usługi Subskrypcji Newslettera, lovemontessori.pl pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych Subskrybentów zostały określone w § 6 niniejszego Regulaminu oraz w „Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies” dostępnej po kliknięciu na link: Polityka prywatności.

§ 4.

1. Newsletter rozsyłany jest w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mail dodane do bazy Subskrybentów.

2. Możliwość Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz otrzymywania Newslettera ma każdy użytkownik Internetu, zainteresowany przedmiotową usługą.

3. Rejestracja w bazie Subskrybentów następuje poprzez formularz subskrypcji dostępny pod adresem http://lovemontessori.pl/newsletter

4. Po dokonaniu Rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym Subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z Subskrypcji.

5. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji Subskrypcji.

6. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji Newslettera podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec lovemontessori.pl w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec lovemontessori.pl.

7. W każdej chwili Subskrybent ma możliwość rezygnacji z usługi Subskrypcji Newslettera pisząc na adres sklep@lovemontessori.pl lub wybierając opcję rezygnacji w mailu potwierdzającym subskrypcję.

8. Z chwilą rezygnacji, Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

9. Usunięcie konta pocztowego Subskrybenta z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 5.

1. Aby korzystać z usługi Subskrypcji Newslettera, należy mieć komputer z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

§ 6.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji usługi Subskrypcji Newslettera jest – lovemontessori.pl, Anna Kukiz-Szczałuba, 03-966 Warszawa, ul. Afrykańska 7/91, NIP792 154 02 49, REGON 146567 624

2. Administrator nie powołała Inspektora Danych Osobowych. Pytania można kierować na adres sklep@lovemontessori.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Subskrypcji Newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi Subskrypcji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z Subskrypcji Newslettera bądź do zakończenia przez lovemontessori.pl realizacji usługi Subskrypcji Newslettera. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie bez podawania przyczyny, w sposób określone w § 4 ust. 7 Regulaminu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi Subskrypcji Newslettera, a także rozpatrzenia reklamacji (w przypadku jej złożenia).

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

§ 7.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Subskrypcji Newslettera spowodowaną:

1) działaniem siły wyższej; 2) awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta; 3) jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem; 4) awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

2. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie może zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8.

1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@lovemontessori.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail podany podczas rejestracji w bazie Subskrybentów oraz treść reklamacji.

3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9.

1. Regulamin usługi Subskrypcji Newslettera dostępny jest pod adresem: http://lovemontessori.pl/newsletter

2. lovemontessori.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Subskrybentów albo dostarczanie treści bezprawnych.